Statut stowarzyszenia

Jak przystąpić do ISOC Polska?

Osoby zainteresowane polskim oddziałem Internet Society zapraszamy do zapisania się na naszą listę dyskusyjną.


Statut stowarzyszenia ISOC Polska

Statut przyjęty przez założycieli Stowarzyszenia, obecnych na zebraniu założycielskim w dniu 16 września 2000 roku, ze zmianami uchwalonymi przez V Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2005 roku.


Statut ISOC Polska: Rozdział V. Inne postanowienia.

Rozdział V. Inne postanowienia.

§ 30.

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, społecznej pracy członków stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dotacji celowych oraz ofiarności publicznej.

§ 31.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa.


Statut ISOC Polska: Sąd Koleżeński.

Dział V. Sąd Koleżeński.

§ 24.

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stowarzyszenia. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

§ 25.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) orzekanie w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia;
b) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
c) ocena wniosków i przyznawanie nagrody ISOC Polska;


Statut ISOC Polska: Komisja Rewizyjna.

Dział IV. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani członkami Sądu Koleżeńskiego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.


Statut ISOC Polska: Zarząd.

Dział III. Zarząd.

§ 19.

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Prezesa.

§ 20.

Do kompetencji zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia na podstawie uchwały;
b) reprezentowanie stowarzyszenia w sprawach zewnętrznych;
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;


Statut ISOC Polska: Walne zgromadzenie członków.

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków.
§ 16.

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy.

4. Zarząd zobowiązany jest również zwołać Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 100 osób lub 15 procent członków. Wniosek taki powinien zawierać porządek obrad.

5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch miesięcy i w trybie przewidzianym w punktach poprzedzających, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.


Statut ISOC Polska: Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia. Postanowienia ogólne.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.
Dział I. Postanowienia ogólne.

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.

§ 14.

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 3 lata.W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Statut ISOC Polska: Rozdział III. Członkowie stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia.

§ 6.

1. Członkami stowarzyszenia mogą być:

a) osoby fizyczne będące obywatelami polskimi oraz osoby fizyczne nie będące obywatelami polskimi w tym i cudzoziemcy nie mający prawa stałego pobytu w RP;
b) osoby prawne, ale wyłącznie jako członkowie wspierający.

2. Wśród członków stowarzyszenia wyróżniamy:

a) członków zwyczajnych;
b) członków honorowych;
c) członków wspierających.


Statut ISOC Polska: Rozdział II. Cele i zadania.

Rozdział II. Cele i zadania.

§ 4.

1. Cele stowarzyszenia są następujące:
a) przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego;
b) rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sieci komputerowej Internet;
c) upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego, oraz przyczynianie się do rozwoju sieci Internet w Polsce;
d) współpraca z organizacją międzynarodową Internet Society (ISOC);
e) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia.

2. Realizując swoje cele stowarzyszenie kieruje się zasadami:

a) otwartego dostępu do Internetu;
b) otwartych standardów sieci Internet;
c) bezpieczeństwa sieci Internet;
d) ochrony prawa do prywatności użytkowników Internetu;
e) ochrony autorskich praw osobistych oraz innych praw wchodzących w zakres własności intelektualnej, jeżeli ich ochrona jest związana z Internetem lub informatyzacją;
f) liberalizacji działalności gospodarczej w Internecie;
g) użycia Internetu zgodnie z zasadami prawa i etyki dla dobra ludzkości.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego uwzględniającej powyższe zasady, a w szczególności poprzez:


Subskrybuj zawartość