Statut ISOC Polska: Komisja Rewizyjna.

Dział IV. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani członkami Sądu Koleżeńskiego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

§ 23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrola bieżącej pracy stowarzyszenia;
b) składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
c) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
d) dokonywanie na wniosek innych władz stowarzyszenia, bądź grupy co najmniej 50 członków, wykładni Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.