Statut ISOC Polska: Rozdział II. Cele i zadania.

Rozdział II. Cele i zadania.

§ 4.

1. Cele stowarzyszenia są następujące:
a) przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego;
b) rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sieci komputerowej Internet;
c) upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego, oraz przyczynianie się do rozwoju sieci Internet w Polsce;
d) współpraca z organizacją międzynarodową Internet Society (ISOC);
e) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia.

2. Realizując swoje cele stowarzyszenie kieruje się zasadami:

a) otwartego dostępu do Internetu;
b) otwartych standardów sieci Internet;
c) bezpieczeństwa sieci Internet;
d) ochrony prawa do prywatności użytkowników Internetu;
e) ochrony autorskich praw osobistych oraz innych praw wchodzących w zakres własności intelektualnej, jeżeli ich ochrona jest związana z Internetem lub informatyzacją;
f) liberalizacji działalności gospodarczej w Internecie;
g) użycia Internetu zgodnie z zasadami prawa i etyki dla dobra ludzkości.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego uwzględniającej powyższe zasady, a w szczególności poprzez:

- w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a) prowadzenie wszechstronnego propagowania Internetu, w tym metod działania i technik w nim stosowanych;
b) inicjowanie i realizowanie projektów edukacyjnych w zakresie korzystania z zasobów Internetu;
c) podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju Internetu;

- w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

d) wspieranie działań na rzecz zmniejszenia ograniczeń w przepływie technologii oraz usług społeczeństwa informacyjnego;
e) promocja i wspieranie nowych technologii, systemów i zastosowań Internetu dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

f) inicjowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych dotyczących Internetu;
g) wspierania zastosowań informatyki;
h) wspieranie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących Internetu i informatyzacji oraz współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie dla nich ram prawnych w Polsce;
i) wspieranie technicznego rozwoju Internetu i informatyzacji, w szczególności poprzez promocję i wspieranie nowych technologii, systemów i zastosowań;

- w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy:

j) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
k) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

- w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:

l) reprezentowanie środowiska informatycznego, w tym realizującego projekty oparte na oprogramowaniu z otwartym kodem źródłowym (open source);
m) wszechstronne propagowanie wiedzy na temat zagrożeń oraz ochrony wolności i praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym;
n) inicjowanie projektów badawczych w zakresie zagrożeń oraz ochrony swobód obywatelskich oraz związanych z pluralizmem i rozwojem demokracji oraz społeczeństwa informacyjnego;
o) wspieranie idei neutralności technologicznej państwa oraz interoperacyjności systemów informatycznych administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego;
p) opracowywanie i wyrażanie opinii w sprawie istniejących oraz projektowanych rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

- w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

q) wspieranie rozwoju oprogramowania o otwartym kodzie udostępnianego na warunkach licencyjnych spełniających warunki licencji wolnych i otwartych;
r) współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
s) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.