Statut ISOC Polska: Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia. Postanowienia ogólne.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.
Dział I. Postanowienia ogólne.

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.

§ 14.

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 3 lata.W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15.

1. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.