Statut ISOC Polska: Zarząd.

Dział III. Zarząd.

§ 19.

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Prezesa.

§ 20.

Do kompetencji zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia na podstawie uchwały;
b) reprezentowanie stowarzyszenia w sprawach zewnętrznych;
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
e) podejmowanie innych uchwał, w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla innych władz stowarzyszenia;
f) uchwalanie regulaminu przyznawania nagrody ISOC Polska (w tym ustalenie jej nazwy), który obowiązuje od chwili jego zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.

§ 21.

Stowarzyszenie reprezentuje dwóch współdziałających ze sobą członków zarządu działających łącznie. Kierowanie oświadczeń do stowarzyszenia, tudzież doręczanie pism może być dokonywane w obecności jednego członka Zarządu.