Statut ISOC Polska: Sąd Koleżeński.

Dział V. Sąd Koleżeński.

§ 24.

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stowarzyszenia. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

§ 25.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) orzekanie w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia;
b) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
c) ocena wniosków i przyznawanie nagrody ISOC Polska;
d) prowadzenie rejestru udzielonych przez Stowarzyszenie pełnomocnictw i upoważnień.

§ 26.

1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia lub na skutek odwołania osoby której odmówiono przyjęcia do Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.

2. Rozpoznawanie wniosku powinno się rozpocząć w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Sąd może odroczyć wydanie decyzji jeżeli stwierdzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji.
Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Wniosek członka musi zawierać uzasadnienie.

§ 27.

Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

§ 28.

Stronom postępowania przed Sądem Koleżeńskim przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 29.

Sąd orzeka w składzie 3 osobowym.