Jak przystąpić do ISOC Polska?

 1. Prosimy o zapoznanie się ze statutem stowarzyszenia. Przedstawicieli organizacji zainteresowanych członkowstem instytucjonalnym zapraszamy do zapoznania się z zasadami wspierania działalności stowarzyszenia.
 2. Chętnych prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza deklaracji
  członkowskiej
  .
 3. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć na ręce jednego z członków Zarządu stowarzyszenia.
 4. Prosimy o wpłacenie zaliczki na roczną składkę członkowską w wysokości 50 zł (III Walne Zgromadzenie Członków obniżyło składkę dla członków poniżej 26 roku życia do 25 zł rocznie) na wskazany numer konta bankowego Stowarzyszenia.

  Bank Zachodni WBK SA
  PL 49 1090 1883 0000 0001 3319 5140

 5. W najbliższym możliwym czasie Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby na posiedzeniu zarządu zwołanym po wpłynięciu prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej i dokonaniu wpłaty zaliczki.

  Od decyzji odmownej można się odwołać w formie pisemnej do Sądu Koleżeńskiego.
  W przypadku decyzji odmownej ISOC Polska zwraca wpłaconą zaliczkę.

 6. Osoby przyjęte w poczet członków zwyczajnych ISOC Polska zostaną
  o tym poinformowane pocztą elektroniczną. Fakt ich przyjęcia zostanie ogłoszony
  na stronie internetowej i na liście dyskusyjnej ISOC Polska.