Statut ISOC Polska: Walne zgromadzenie członków.

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków.
§ 16.

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy.

4. Zarząd zobowiązany jest również zwołać Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 100 osób lub 15 procent członków. Wniosek taki powinien zawierać porządek obrad.

5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch miesięcy i w trybie przewidzianym w punktach poprzedzających, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.

6. Zarząd powiadamia członków stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

7. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

8. Na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą być obecni goście, zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie programu działania stowarzyszenia na dany okres;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
d) udzielanie absolutorium Zarządowi;
e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
f) uchwalanie zmian w statucie;
g) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia;
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
j) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminu ich opłacania.

§ 18.

1. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów członków stowarzyszenia, którzy podpisali listę obecności.

2. Uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymagają bezwzględnej większości głosów.