Statut ISOC Polska: Rozdział III. Członkowie stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia.

§ 6.

1. Członkami stowarzyszenia mogą być:

a) osoby fizyczne będące obywatelami polskimi oraz osoby fizyczne nie będące obywatelami polskimi w tym i cudzoziemcy nie mający prawa stałego pobytu w RP;
b) osoby prawne, ale wyłącznie jako członkowie wspierający.

2. Wśród członków stowarzyszenia wyróżniamy:

a) członków zwyczajnych;
b) członków honorowych;
c) członków wspierających.

§ 7.

1. Członkiem stowarzyszenia zostaje osoba, która:

a) złoży w Zarządzie deklarację członkowską;
b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu. Zarząd podejmuje Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby najpóźniej na trzecim posiedzeniu Zarządu zwołanym po dacie wpłynięcia prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej. Od decyzji odmownej można się odwołać w formie pisemnej do Sądu Koleżeńskiego.

2. Członkiem honorowym zostaje osoba, co do której Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o nadaniu jej tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia, oraz która wyraziła na to zgodę. Uchwałę w tym przedmiocie Walne Zebranie Członków podejmuje na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 15 członków. W tym zakresie postanowień ustępu poprzedzającego nie stosuje się.

§ 8.

1. Członkom stowarzyszenia przysługują:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia;
b) prawo składania wniosków we wszystkich sprawach stowarzyszenia;
c) prawo posługiwania się legitymacją i odznakami stowarzyszenia;
d) prawo korzystania z zasobów, które stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

2. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są:

a) przestrzegać statutu stowarzyszenia;
b) terminowo opłacać składki członkowskie,
c) popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia,
d) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,
e) dbać o dobre imię stowarzyszenia.

§ 9.

Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich, jak również nie przysługuje im bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.

§ 10.

Członkom wspierającym nie przysługuje prawo wyborcze do władz stowarzyszenia. Zasady współpracy z członkami wspierającymi określa umowa. Są oni obowiązani do przestrzegania umowy zawartej ze stowarzyszeniem, określającej zasady wspierania działalności stowarzyszenia.

§ 11.

Ustanie członkostwa następuje przez:

a) zrzeczenie się członkostwa;
b) wykluczenie ze stowarzyszenia;
c) śmierć członka;
d) wygaśnięcie umowy z członkiem wspierającym.

§ 12.

1. Członek może zostać wykluczony ze stowarzyszenia, jeżeli mimo upomnienia udzielonego przez Zarząd narusza zasady statutowe lub uchwały stowarzyszenia, albo też jego zachowanie stoi w sprzeczności z zasadami stowarzyszenia.

2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

3. Od orzeczenia w przedmiocie wykluczenia z szeregów stowarzyszenia, członkowi temu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od doręczenia mu orzeczenia. Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczne.