Statut ISOC Polska: Rozdział V. Inne postanowienia.

Rozdział V. Inne postanowienia.

§ 30.

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, społecznej pracy członków stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dotacji celowych oraz ofiarności publicznej.

§ 31.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

§ 32.

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków stowarzyszenia mogą być dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.

§ 33.

Składki są opłacane rocznie w terminach ustalonych uchwałą Zarządu.