"Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" na etapie konsultacji społecznych

Michał Boni - Minister Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zaprosił do konsultacji projektu "Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Uwagi można zgłaszać na piśmie i w wersji elektronicznej do 21 grudnia 2011 r.

W treści pisemnego zaproszenia, które otrzymało Internet Society Poland, czytamy:

W 2009 r. Zespół Doradców Strategicznych Premiera przygotował i przedstawił raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Raport miał charakter diagnostyczny, ale jego konsekwencją była wielomiesięczna dyskusja o wizji rozwoju Polski i priorytetach działania rządu. Efektem debaty było także wniesienie do dyskursu publicznego wielu nowych wątków dotyczących np. istotności kapitału intelektualnego i społecznego, czy znaczenia wielkości zatrudnienia dla wzrostu gospodarczego, a nawet zagrożeń związanych z nierównomiernym rozwojem.

W efekcie tych dyskusji Rada Ministrów podjęła w 2009 r. decyzję o zmianach w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stworzeniu nowego porządku strategicznego. Ramę nowego porządku stanowi Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju w perspektywie do 2030 r. (w załączeniu) oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, także w tej samej perspektywie czasowej. Uzupełnieniem jest Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz 9 strategii horyzontalnych (do 2020 r.) przygotowanych przez międzyresortowe zespoły pod Państwa przewodnictwem.

W odpowiedzi na wyzwania zdefiniowane w raporcie z 2009 r. i konieczność umiejscowienia Polski w nowym porządku światowym, Zespół Doradców Strategicznych przedstawia projekt nowego dokumentu - Długookresową Strategię Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Strategia ta stanowi z jednej strony kontynuację raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, ale z drugiej jest jego rozwinięciem. Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest bowiem o 25 najważniejszych decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą właśnie jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polska w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyzacją. DSRK określa także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania relokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych.

Niniejszy list stanowi, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, otwarcie konsultacji rządowych i społecznych tego dokumentu. Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się z projektem Strategii i przekazanie do niego uwag w trybie pisemnym, ale także w wersji elektronicznej. W załączeniu do tego listu przesyłam wersje papierową Strategii, ale jest ona przede wszystkim dostępna na stronie internetowej www.zds.kprm.gov.pl. Konsultacje będą trwały do 21 grudnia 2011 r. Po otrzymaniu uwag zostaną one zebrane, sprawdzone, a dokument zostanie poprawiony. Zakres i forma konsultacji oraz sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji będą również zgodne z ustawą. Po zakończeniu tego procesu, dokument zostanie przekazany pod obrady Komitetu Koordynacyjnego, aby w dalszej kolejności mógł zostać przyjęty przez Radę Ministrów.

W związku ze zmianami instytucjonalnymi, które obecnie zachodzą, informuję, że dalej będę koordynatorem prac nad strategią w najbliższych miesiącach. W związku z tym proszę o przesyłanie uwag i komentarzy na adres mojego sekretariatu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.

Zagadka dla czytelników

portret użytkownika saper

Jakie były dwie poprzednie fale? Bo chyba tzw. "drugi etap reformy gospodarczej" się nie liczy...
--
Marcin Cieślak


inspiracja jest z Tofflera

Na str.15 (cześć I) pojawia się dość odległa inspiracja wynikająca z trzech fal nowoczesności ze słynnej książki Tofflera (1980, polskie wydanie z 1997). W przypadku Polski poprzedzające metaforyczną trzecią falę są powojenna fala uprzemysłowienia i fala transformacji ustrojowej z lat 90-tych.

Po fali nowoczesności, jaką przyniósł krajowi proces industrializacji powojennej, po drugiej fali nowoczesności, jaką wniosła transformacja zmieniając zasady funkcjonowania gospodarki z centralnie planowanej na rynkową i w kierunku post industrialnym, ze specyficznym wykorzystaniem efektów dwóch „boomów”: edukacyjnego i przedsiębiorczości - przychodzi czas na trzecią falę nowoczesności tak, by po uzyskaniu nowych przewag konkurencyjnych uniknąć zagrożenia peryferyzacją Polski i stać się liderem w wielu obszarach na przyszłość.


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.