ABC ISOC Polska

Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego

Stowarzyszenie ISOC Polska jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 73487.

Zmiany wynikające z uchwał IX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków nie zostały uwzględnione.


Kontakt ze stowarzyszeniem ISOC Polska

Lista dyskusyjna - isoc[na]icm.edu.pl

Prowadzimy listę dyskusyjną ISOC Polska: isoc[na]icm.edu.pl- zapraszamy do zapisania się.

Jeżeli jednak potrzebujesz bezpośrednio skontaktować się z wybranymi członkami obecnych lub poprzednich władz Stowarzyszenia, to poniżej znajdziesz odpowiednie dane.


Deklaracja czlonkowska

Deklaracja czlonkowska

Zapraszamy do wypełnienia ankiety członkowskiej stowarzyszenia ISOC Polska. Podanie danych wyróżnionych jest obowiązkowe, jednak prosimy o wypełnienie równieżpozostałych pól. Stowarzyszenie zbiera dane członków wyłącznie do własnego użytku i nie udostępnia ich osobom trzecim.

Chcielibyśmy udostępniać podstawowe dane członków stowarzyszenia w spisie członków (Who's who) oraz udostępniać je innym członkowm stowarzysznia, jednak istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu w trakcie wypełniania ankiety.

Wysokość składki członkowskiej została ustalona na 50 złotych rocznie.


Jak przystąpić do ISOC Polska?

Osoby zainteresowane polskim oddziałem Internet Society zapraszamy do zapisania się na naszą listę dyskusyjną.


Statut stowarzyszenia ISOC Polska

Statut przyjęty przez założycieli Stowarzyszenia, obecnych na zebraniu założycielskim w dniu 16 września 2000 roku, ze zmianami uchwalonymi przez V Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2005 roku.


Wzór umowy z członkiem wspierającym stowarzyszenie

Umowa określająca zasady wspierania działalności Stowarzyszenia ISOC Polska

(projekt)

zawarta na podstawie §10 Statutu Stowarzyszenia ISOC Polska

w dniu ................. 200. r. w Warszawie, pomiędzy
Stowarzyszeniem ISOC Polska z siedzibą w Warszawie, 02-093, c/o Zakład "Internet dla Szkół", ul. Pasteura 7,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie


Zasady wspierania stowarzyszenia ISOC Polska

Regulamin Wspierania Stowarzyszenia ISOC Polska

§ 1. Podstawa prawna i przedmiot regulacji

1. Regulamin Wspierania Stowarzyszenia ISOC Polska, zwany dalej Regulaminem, został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ISOC Polska w dniu 25 października 2001 r., ze zmianami wynikającymi z uchwały Zarządu Stowarzyszenia ISOC Polska nr 5/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.


Statut ISOC Polska: Rozdział V. Inne postanowienia.

Rozdział V. Inne postanowienia.

§ 30.

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, społecznej pracy członków stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dotacji celowych oraz ofiarności publicznej.

§ 31.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa.


Statut ISOC Polska: Sąd Koleżeński.

Dział V. Sąd Koleżeński.

§ 24.

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stowarzyszenia. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

§ 25.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) orzekanie w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia;
b) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
c) ocena wniosków i przyznawanie nagrody ISOC Polska;


Statut ISOC Polska: Komisja Rewizyjna.

Dział IV. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani członkami Sądu Koleżeńskiego.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.


Subskrybuj zawartość