Rozwiązujemy stowarzyszenie: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z 18 maja 2019 roku

Stowarzyszenia ISOC POLSKA
odbytego w dniu 18 maja 2019 roku

I. Zebranie rozpoczęło się 18 maja 2019 roku o godz. 12:20 w siedzibie Stowarzyszenia, w
zebraniu, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu, wzięło udział 12 osób.

II. Zebranie zwołane zostało przez Jarosława Kowalskiego — członka komisji rewizyjnej, który ze
względu na niezwołanie Zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia, działając na podstawie §16 pkt 5
Statutu Stowarzyszenia, zwołał Zebranie
. Jedynym punktem ogłoszonego przy zwoływaniu
porządku obrad było podjecie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

III. Otwarcie Walnego Zebrania dokonał Jarosław Kowalski — członek Komisji Rewizyjnej.

IV. Na Przewodniczącego Zebrania został wybrany Jarosław Kowalski, na Protokolanta wybrany został Witold Kręcicki, wybory ww. zostały dokonane przez aklamację.

V. Przewodniczący Zebrania zaprezentował i odczytał projekty uchwał:

- O likwidacji Stowarzyszenia

- O powołaniu likwidatora Stowarzyszenia

- O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po likwidacji

VI. W ramach dyskusji o projekcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia obecni zgodnie uznali, że Stowarzyszenie powinno zostać zlikwidowane. Ustalono, ie najprawdopodobniej Stowarzyszenie nie ma żadnych zaległych zobowiązań finansowych, zaś majątek stowarzyszenia powinien wystarczyć na pokrycie kosztów likwidacji.

VII. W ramach dyskusji o projekcie uchwały o powołaniu likwidatora stowarzyszenia nie udało się wybrać osoby która zgodziłaby się być likwidatorem, w związku z tym uchwala nie mogła być głosowana — w przypadku likwidacji stowarzyszenia likwidatorem, zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, zostanie wiec ostatni zarząd Stowarzyszenia.

VIII. W ramach dyskusji o projekcie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po likwidacji ustalono, że majątek pozostały po likwidacji powinien zostać przekazany stowarzyszeniu Internet Society z siedziba w Reston, VA, USA.

IX. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zebrania przeszedł do głosowań.

X. W głosowaniu nad uchwałą o likwidacji stowarzyszenia wzięło udział 12 osób, za głosowało 12 osób, nikt nie g1osował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, uchwala została przyjęta, stanowi ona załącznik do protokołu.

XI. W glosowaniu nad uchwałą o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po likwidacji głosowało 12 osób, nikt nie glosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, uchwała została przyjęta, stanowi ona załącznik do protokołu.

XII. Przewodniczący Stowarzyszenia zamknął Zebranie o godzinie 13:10.

Protokolant: Witold Kręcicki

Przewodniczący Zebrania: (Jarosław Kowalski)


ZałącznikRozmiar
WZ_ISOC_PL_20190518.pdf1.42 MB