Uchwała nr 2/2019 o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia ISOC Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska

18 maja 2019 roku

UCHWAŁA O PRZEZNACZENIU MAJĄTKU

Uchwała nr 2/2019

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia ISOC Polska

Zgodnie z § 31 statutu Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji stowarzyszenia na organizację Internet Society z siedzibą w Preston, VA, USA. Wykonanie uchwały powierza się likwidatorowi.

Za uchwalą glosowało 12 członków obecnych na Zgromadzeniu.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków obecnych na Zgromadzeniu.

Wstrzymało się od głosu 0 członków obecnych na Zgromadzeniu.

Przewodnicząca/y

(Jarosław Kowalski)

Protokolant/ka

Witold Kręcicki