Statut ISOC Polska: Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: ISOC Polska.

2. W obrocie międzynarodowym stowarzyszenie używa pełnej nazwy Internet Society Poland i skrótu ISOC-PL.

3. ISOC Polska zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pożytku publicznego, działa na podstawie przepisów prawa polskiego a w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

4. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Warszawie.

5. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

6. Stowarzyszenie prowadzi:
a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem punktu b),
b) odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wydawniczej, szkoleniowej oraz wydawania opinii i ekspertyz.

§ 2.

1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 3.

1. Stowarzyszenie może przystępować do spółek prawa handlowego w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.

2. Stowarzyszenie może przystępować wraz z innymi organizacjami do związków stowarzyszeń, wchodzić w dozwolone prawem związki z fundacjami i innymi podmiotami prawnymi oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu.