Zasady prowadzenia projektów

Uchwała Zarządu ISOC nr 1/2007 z 9 stycznia 2007 r.

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia projektów w stowarzyszeniu ISOC Polska.

 1. Projektem stowarzyszenia w rozumieniu niniejszej uchwały jest
  każda zorganizowana działalność członków stowarzyszenia, która
  wymaga:
  1. upoważnienia osób biorących w niej udział do reprezentowania
   Stowarzyszenia na zewnątrz, lub
  2. skorzystania ze środków finansowych własnych Stowarzyszenia,
   środków celowych przyznanych Stowarzyszeniu lub na innej podstawie
   pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia.
 2. Każdy z członków Stowarzyszenia jest upoważniony do organizowania
  działalności Stowarzyszenia w zakresie nie wymagającym upoważnienia
  do reprezentacji lub finansowania Stowarzyszenia.
 3. Propozycja projektu powinna zawierać wskazanie osoby odpowiedzialnej za projekt, zarys celów projektu oraz działań potrzebnych do jego
  urzeczywistnienia, jak również uzasadnienie zgodności celów projektu
  z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 4. Projekt powstaje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd zakresu,
  planu i budżetu projektu w drodze uchwały.
 5. Zgłaszanie propozycji projektu należy składać do Zarządu
  Stowarzyszenia.
 6. Zarząd może w drodze uchwały:
  1. upoważnić osobą odpowiedzialną do przeprowadzenia określonych
   działań w imieniu stowarzyszenia (zwaną dalej pełnomocnikiem);
  2. powierzyć osobie odpowiedzialnej przygotowanie projektu
   (ustanowić inicjatora projektu);
  3. powierzyć osobie odpowiedzialnej prowadzenie projektu (ustanowić
   kierownika projektu);
  4. upoważnić kierownika projektu do dysponowania budżetem do
   określonej wysokości;
  5. odwołać lub zmienić pełnomocnika, inicjatora lub kierownika
   projektu.
 7. Inicjator projektu powinien przygotować plan i budżet projektu.
  Wnioski o finansowanie zewnętrzne powinny zostać zatwierdzone przez
  Zarząd przed złożeniem do organizacji finansujących.
 8. Kierownik projektu działa na podstawie planu i budżetu projektu
  zatwierdzonego przez Zarząd. Kierownik projektu ma obowiązek
  przedstawiać raporty zawierające opis zadań ostatnio wykonanych w
  odniesieniu do planu projektu oraz rozliczenie wykorzystania środków
  budżetowych w odniesieniu do budżetu projektu.
 9. Raporty skierowane do organizacji finansujących powinny zostać
  przedstawione Zarządowi do zatwierdzenia przed złożeniem.
 10. Zarząd może zażądać od pełnomocników, inicjatorów i kierowników
  projektów dodatkowych raportów i wyjaśnień w sprawie realizacji
  projektu.
 11. O ile wydane upoważnienie lub pełnomocnictwo nie stanowią
  inaczej, korzystanie ze środków finansowych o których mowa w punkcie
  1.2. niniejszej uchwały wymaga uprzedniej i każdorazowej zgody
  Zarządu.

Zarząd ISOC Polska:

Marcin Cieślak
Józef Halbersztadt
Paweł Krawczyk
Jarosław Lipszyc
Władysław Majewski


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.

Teraz masz szansę zgłosić swój projekt

portret użytkownika saper

W tych zasadach chodzi o uprządkowanie kilku bardzo prostych rzeczy
dotyczących zgłaszania projektów, pełnomocnictwa i ewentualnego dysponowania
finansami.

Ten regulamin nie jest ani kompletny ani nie wyczerpuje całości zagadnienia.

Mam nadzieję, że na również na Twoich projektach wypracujemy jak najlepsze
wzory współpracy.

--
Marcin Cieślak


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.